คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ผลักลายทอจากชุมชน สู่ชุดครุยแห่งคุณค่า ภูมิปัญญาแห่งชุมชน สู่ 'ทุ่งมอกโมเดล'

           ชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีแถบผ้าด้านหน้าประดับด้วยลวดลายผ้าทอ จากชุมชนชาวไทลื้อบ้านทุ่งมอก ที่ถักทอและออกแบบโดยใช้ลายต่ำก้าวหรือลายน้ำไหลซึ่งเป็นลวดลายเก่าแก่ของชาวไทลื้อ ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพราะการทอและขึ้นลายต้องใช้ความเพียรพยายามและใช้เวลาในการถักทอ หากใครได้ครอบครองถือว่าได้รับสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เฉกเช่นเดียวกับความรู้ที่บัณฑิตได้รับก็ต้องใช้ความเพียรพยายามและใช้เวลาในการศึกษาเล่าเรียน เมื่อสวมครุยวิทยฐานะ เป็นสิ่งที่มีค่าประดับตัวของบัณฑิตมหาวิทยาลัยพะเยา

           คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เกิดไอเดียนำความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “กระบวนการพัฒนาเทคนิคการย้อมสีด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ” เข้าไปแก้ปัญหาของกลุ่ม ภายใต้ “ทุ่งมอกโมเดล” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ด้วยความ มุ่งหวังที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ควบคุม และค้นหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการย้อมสีด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากพืชบางชนิดที่หาได้ในท้องถิ่น โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิค และวิธีการที่ถูกต้องระหว่างสมาชิกกลุ่มผ้าทอไทลื้อ และกลุ่มนักวิจัย รวมไปถึงนิสิต โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้เทคนิค วิธีการ และสภาวะที่เหมาะสมในการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติของพืชสกุลติ้ว รวมทั้งได้ทดลองย้อมด้ายฝ้ายด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการทำซ้ำแล้วไม่ได้เฉดสีเดิมมีกระบวนการย้อมที่ยุ่งยาก ปัญหาความคงทนของสีต่อการซัก และต่อแสงแล้ว ยังเป็นการเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มทอผ้าเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มทอผ้าให้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถสร้างผลกระทบทำให้กลุ่มทอผ้ามีรายได้เพิ่มสูงขึ้น เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและสร้างคุณค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างเศรษกิจหมุนเวียนในชุมชนได้อีกด้วย