ม.พะเยา จับมือชุมชนไทลื้อ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ยกระดับวัฒนธรรมไทลื้อ จังหวัดพะเยา

           การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสานงานด้านวิชาการและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยออกสู่ชุมชน ผลักดันให้เกิดโครงการวิจัย 1 คณะ 1 โมเดล สนับสนุนการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ที่ถ่ายทอดงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมออกมารูปแบบตลาดวัฒนธรรม “กาดไทลื้อ” ที่ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน เป็นตลาดเชิงวัฒนธรรม 1 ใน 18 พื้นที่ทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อสร้างพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ให้มีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น ตลาดการซื้อขายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม การเปิดพื้นที่การแสดงทั้งดนตรีพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

           มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องร่วมกับเครือข่ายชุมชน โดยการรวบรวมหาองค์ความรู้เพื่อนำไปถ่ายทอดสู่งานบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ทำให้คนในชุมชนเห็นประโยชน์และเกิดความศรัทธาว่า สามารถทำให้เกิดผลสู่การนำไปปฏิบัติได้จริง และเกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ชุมชนอำเภอเชียงคำสามารถนำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมนำไปต่อยอดเพื่อฟื้นฟูศิลปกรรมของชุมชน และมีกิจกรรมด้านวัฒนธรรมให้เห็นอย่างไม่ขาดสาย สามารถยกระดับเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน