ม.พะเยา อัพเกรดข้าวหอมมะลิ ด้วยกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

           มหาวิทยาลัยพะเยากับแนวคิดการสร้างตลาดภายในมหาวิทยาลัย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปแบบตลาดที่เหมาะสม โดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวหอมมะลิสู่ผู้บริโภค ซึ่งได้นำข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมี่ยม “Nong Lom Rice” มาจำหน่ายผ่านระบบ และกลไกของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างคุณภาพ ราคา และช่วยเพิ่มปริมาณการซื้อให้สูงขึ้น กลไกดังกล่าวเป็นโมเดลที่ช่วยแก้ปัญหาข้าวพรีเมียมส่วนเกิน (ข้าวหอมมะลิ GAP) ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผลิตได้เกินกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อันเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการสร้างกลไกดูดซับ สร้างต้นแบบของการเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ ที่ใช้รูปแบบธุรกิจมาเป็นตัวนำ

           การสร้างกลไกการรับซื้อข้าวจากเกษตรกรตำบลหนองหล่ม ของมหาวิทยาลัยพะเยา มีกระบวนการคือมหาวิทยาลัยจะรับซื้อข้าวเหล่านี้ในระยะแรก โดยได้ทำความร่วมมือกับโรงสีชุมชนเพื่อให้ส่งข้าวพรีเมี่ยมให้กับมหาวิทยาลัยเดือนละ 2 ตัน (เริ่มตั้งแต่เดือน กพ. 2563) หลังจากนั้นจะนำไปประกอบอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา และร้านอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 2 ราย เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารนำข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพไปหุงแทนข้าวขาวผสมข้าวหอมมะลิเดิม ทำให้ผู้บริโภคอาหารภายในมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสบริโภคข้าวที่มีคุณภาพ

           ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีแนวคิดขยายผลโครงการร่วมกับหน่วยงานราชการในระดับจังหวัด ซึ่งเป็นหนุนเสริมและช่วยเพิ่มช่องทางการตลาด ให้กับเกษตรกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ GAP ของจังหวัดพะเยาได้มากขึ้น และทำให้คนพะเยาอีก 85 เปอร์เซ็นต์ มีโอกาสรับประทานข้าวหอมมะลิคุณภาพดีของจังหวัดตนเองได้อีกครั้ง