การตีพิมพ์

Realtime UP Publication (ISI (Web of Science))
...Show all...
Realtime UP Publication (Scopus)
...Show all...

การขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

หน่วยรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562

หน่วยพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์/ เผยแพร่

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2561

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564