การตีพิมพ์

Realtime UP Publication (Scopus)
...Show all...

การขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง

หน่วยวารสารนเรศวรพะเยา

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพของบทความทางวิชาการ เเละค่าสมัครสมาชิกวารสารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนการเขียนบทความปริทัศน์วารสารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2561

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมกองบรรณาธิการเเละกรรมการวารสารมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2560

หน่วยรางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2562

2. ประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565

หน่วยพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์/ เผยแพร่

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2563

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2562

3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ.2561

4. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564

5. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2562

6. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2563

7. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2565

8. ประกาศมหหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี พ.ศ. 2564