การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

1. คู่มือการใช้งานระบบ UPRM สำหรับนักวิจัย

2. คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะผ่านระบบ UPRM สำหรับนักวิจัย

3. คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยงบประมาณรายได้คณะ ผ่านระบบ UPRM สำหรับผู้ประสานงานคณะ

4. คู่มือการดำเนินโครงการวิจัยบริการวิชาการ โดยใช้งบประมาณส่วนตัว ผ่านระบบ UPRM

5. คู่มือการดำเนินงานโครงการวิจัย-บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก

6. คู่มือการดำเนินการขอเบิกเงินรางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์

7. คู่มือการใช้งานระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

1. สถิติการให้บริการด้านวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. สถิติการให้บริการด้านวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. สถิติการให้บริการด้านวิจัยและบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566