โครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 (8th Student Research Project Exhibition)

จัดงาน: 08 พฤษภาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดโครงการนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 8 (8th Student Research Project Exhibition) โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต นายวุฒิชัย ไชยรินคำ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายชำนาญ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัยฯ กล่าวรายงาน ณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับวัตถุประสงค์ในโครงการครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีให้นิสิตระดับปริญญาตรี ได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดและนำเสนอ เผยแพร่ผลงานก่อนสำเร็จการศึกษา และยังเปิดโอกาสให้อาจารย์และนิสิตแต่ละคณะ ได้เข้าร่วมรับฟังและเรียนรู้จากผลงานของนิสิตภายในคณะและต่างคณะ ซึ่งจะเป็นเวทีที่อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานของนิสิต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยในโครงการครั้งนี้ มีนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดใน 4 กลุ่มสาขา ได้แก่ 1. สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ จำนวน 12 ผลงาน, 2. สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 20 ผลงาน, 3. สาขาเสริมสร้างสุขภาพ จำนวน 16 ผลงาน และ 4. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 20 ผลงาน รวมทั้งสินจำนวน 68 ผลงานRealtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->