โครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรี่อง การพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นสากล

จัดงาน: 11 ธันวาคม 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรื่อง การพัฒนาผลงานวิจัยสู่ความเป็นสากล วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องบวรรัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รักษาการแทนรองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวิทยากรคือ Prof. (Honorary) Dr.Gavin Reynolds from Sheffield Hallam University, UK) และ รศ.ดร.สุทิสา ถาน้อย ผู้อำนวยสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเทคโนโลยี ชีวภาพทางการแพทย์ (CEMB) จากมหาวิทยาลัยนเรศวรRealtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->