โครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรี่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของเอลซีเวียร์ในการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย

จัดงาน: 12 มีนาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการการพัฒนานักวิจัยสู่การตีพิมพ์ เรื่อง เทคนิคและการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลและสารสนเทศของเอลซีเวียร์ในการเสริมสร้างศักยภาพการทำวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ICT 1106 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวเปิดงานโดย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม โดยมีวิทยากร นายนัฐพล สีสุรักษ์ Training Consultant (Research Solutions) จากสำนักพิมพ์ Elsevier CompanyRealtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->