โครงการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า จังหวัดเชียงราย

จัดงาน: 26 สิงหาคม 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          

กองบริหารงานวิจัย ได้จัด "โครงการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย" ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า จังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทิศทางงานวิจัย ปัจจุบันและอนาคต" และเป็นผู้นำคณะผู้เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วยผู้บริหารงานวิจัยและผู้ประสานงานในหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัย ทำกิจกรรม Priority setting และ กิจกรรม Card Technics เพื่อสกัดประเด็นการวิจัยตามยุทธศาสตร์ ออวน. 4 platform เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนต่อไปRealtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->