กิจกรรม ชม ช่วย เชียร์ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2562

จัดงาน: 19 กันยายน 2562 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          

กองบริหารงานวิจัย พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพสู่ความสำเร็จโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล (MAI) จำนวน 3 ท่าน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำฝน กันมา ,ดร.นิติ เอี่ยมชื่น และดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์) ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ประจำปีงบประมาณ 2562 (ชม ช่วย เชียร์) คณะศิลปศาสตร์ ในชื่อโมเดล “นวัตกรรมนิทาน : LCSC” ในพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ห้อง CE14206 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาRealtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->