Multi Mentoring System 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ (Webinar)

จัดงาน: 22 มิถุนายน 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

          

Multi Mentoring System 5 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ (Webinar)

ในหัวข้อเรื่อง "การทำวิจัยที่เชื่อมพื้นที่สู่สากล: ความพิเศษและความท้าทาย"

"Research bridging Local to Global : Talent and Challenge"

ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom หรือผ่านทางเฟสบุ๊คไลฟ์ ของกองบริหารงานวิจัย

ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30-15.30 น.


ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทาง QR Code หรือ

https://forms.gle/huXGMjvdvLNa8LFP7Realtime UP Publication

...Show all...

โครงการวิจัย แยกตามแหล่งทุน

...แสดงทั้งหมด...
-->